Nově formulovaná a poměrně obsáhlá skutková podstata legalizace výnosů z trestné činnosti výslovně pokryje všechny typy jednání, které příslušné mezinárodní smlouvy považují za praní špinavých peněz. Návrh tak reaguje na hodnocení výboru expertů Moneyval. Ti tvrdí, že postihování daných jednání několika různými trestnými činy je mimo jiné překážkou při mezinárodní spolupráci.

Podle doposud platné úpravy spáchá podílnictví ten, kdo ukryje, užívá nebo na sebe či na jiného člověka převede věc, která byla získána trestným činem nebo jako odměna za trestný čin. Trestné je i spolčení ke spáchání podílnictví. V základní sazbě hrozí za úmyslné podílnictví až čtyři roky vězení, za nedbalostní pak až rok.

Stejné tresty vyměřuje i novela, podle níž však bude podílnictví "další formou trestné součinnosti" k praní špinavých peněz - tedy k tomu, že někdo zastírá původ věci, jež je výnosem z trestné činnosti. Návrh také výslovně stanoví, že trestná je i příprava praní špinavých peněz a že se trestnost vztahuje na přímé i nepřímé výnosy z trestného činu - to jest na jakoukoliv získanou ekonomickou výhodu. Při stanovení výše trestu má pak soud přihlédnout i k výši sazby za trestný čin, z nějž výnos pochází.

Novela se věnuje i dalším oblastem. Mimo jiné zavádí také nový trestný čin "nucený sňatek". Spáchá ho ten, kdo někoho násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí k uzavření manželství nebo registrovaného partnerství. V základní sazbě za to hrozí až tři roky vězení nebo peněžitý trest. Stejně bude potrestán ten, kdo kvůli nucenému sňatku někoho vyláká do ciziny nebo naopak do Česka.