Velká květinová soutěž Blesku Hobby (dále jen“ soutěž“) probíhá v období od 2. 5. 2018 do 15. 7. 2018 v měsíčníku Blesk Hobby. Soutěží se o nejhezčí osázené truhlíky zobrazené na fotografiích.

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly digitální fotografie svého osázeného truhlíku. Každý soutěžící smí přihlásit maximálně 1 truhlík. Odesláním fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem/sídlem v České republice a občané Slovenska, dlouhodobě pobývající na území některého z krajů České republiky. O konkrétních sporných případech rozhodne Provozovatel. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a společnosti CN Invest a.s. a jejich rodinní příslušníci.

Doporučená velikost fotografií je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

Účastník soutěže zasláním fotografií do soutěže potvrzuje, že:

a) je autorem přihlášených fotografií, že má s autorem vypořádána autorská práva a že tyto fotografie jsou původní

b) disponuje veškerými právy k těmto fotografiím

c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny, včetně svolení poskytnout takové fotografie do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel

d) užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli

e) je majitelem truhlíku zobrazeného na soutěžní fotografii a je oprávněn jej do soutěže přihlásit.

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) jsou v rozporu s dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem

d) u které byl zjištěn podvod či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

Účastník soutěže uděluje přihlášením fotografií do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích Provozovatele a na jimi pořádaných výstavách, otištění v tiskových a propagačních materiálech Provozovatele, nebo také užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem či mobilních službách a multimédiích produkovaných Provozovatelem.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií

Fotografii osázeného truhlíku je možné přihlásit v období od 2. 5. 2018 od 00:00 do 15. 7. 2018 do 24:00. Fotografii přihlašuje účastník do soutěže e-mailem na adresu: bleskhobby@cncenter.cz. V předmětu e-mailu musí být heslo KVĚTINY. K fotografii je účastník soutěže povinen uvést své občanské jméno a příjmení, adresu a telefonní kontakt.

Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Ze všech přihlášených fotografií osázených truhlíků vybere komise složená z členů redakce měsíčníku Blesk Hobby pět nejhezčích osázených truhlíků, jejichž majitelé obdrží ceny.

Ceny

Výhry získává 5 účastníků, jejichž soutěžní fotografie vybrala porota složená ze členů redakce na základě svých preferencí, a to ze všech přihlášených soutěžících. Jedná se o následující ceny:

1. cena: Elektrická sekačka na trávu Gardol GEM-E 33 v hodnotě 2490 Kč

2. cena: Velkoobjemový samozavlažovací truhlík Berberis Duo v hodnotě 1189 Kč

3. cena: Tři kusy 50litrových pytlů keramického kameniva Liaflor Classic v hodnotě 615 Kč

4. cena: Truhlík Berberis v hodnotě 590 Kč

5. cena: Samozavlažovací truhlík Mareta v hodnotě 257 Kč

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou informováni e-mailem nebo telefonicky marketingovým oddělením Provozovatele. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do 20 dnů informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 20 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese.

Jména a fotografie výherců soutěže budou zveřejněny v měsíčníku Blesk Hobby č. 8, který vychází 1. 8. 2018. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců v příslušném periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna, a to na adresu uvedenou výhercem v e-mailu. Pokud výherce nepřevezme výhru, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Pokud Provozovatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

 

V Praze dne 2.května 2018